Zebranie Rady

logosekcja16.04.2004 R. w Warszawie odbyło się Zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ„Solidarność”.
W trakcie spotkania omówiono sytuację w branży oraz przygotowanie się związku do wyłaniania swoich przedstawicieli do ERZ po 1 maja b.r. Rada podjęła stanowisko
w sprawie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi Komisjami ,Sekretariatem Przemysłu Spożywczego oraz EFFATEM.
Rangę posiedzenia Rady, podniósł swoją obecnością Przewodniczący Komisji Krajowej, Janusz Śniadek. Przewodniczący w swoim wystąpieniu wspomniał o sprawach, które powodują zaniepokojenie związku(zmiany kodeksowe, odrzucenie przez parlament inicjatywy obywatelskiej w sprawie przywrócenia zasiłków przedemerytalnych) oraz obawy społeczeństwa związane
z członkostwem w Unii.

Related posts