RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

RADĘ KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej www.cukiernicy.eu w celu skontaktowania się z NSZZ „S”, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.cukiernicy.eu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest NSZZ „Solidarność” reprezentowany przez Radę Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego z siedzibą w Warszawie (dalej Związek). Dane kontaktowe 03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30. Tel/Fax 22 670 77 26
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iodo@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: (058) 308 43 253,
 3. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach   statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Rady Sekcji i in. Członków Prezydium Rady Sekcji  – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym Związku, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 4. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,
 5. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 6. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
 7. a)      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 8. b)     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 9. c)      żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 10. d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 11. e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 12. f)       przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 13. podane przez Panią/Pana dane osobowe – poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT – nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,
 14. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 15. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 16. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: cukiernicy.eu@gmail.com lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego  03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30.

 

ZGODA

 • Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
 • Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
 • Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej