Rada Sekretariatu

Komunikat

z posiedzenia Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”,  które odbyło się dnia 2 marca 2012 roku w Warszawie.

Biuro Sekretariatu Przemysłu Spożywczego mieszczące się przy zbiegu ulic Jasnej i Moniuszki w Warszawie było miejscem obrad kolejnej Rady Sekretariatu w tej kadencji. To pierwsze spotkanie Rady w tym roku, która zajęła się tematem podsumowania budżetu za rok 2011 oraz przygotowaniem planu na rok 2012. Obrady przebiegały zgodnie z przygotowanym porządkiem.

Przewodniczący Mirosław Nowicki podziękował wszystkim za zaangażowanie przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego referendum w sprawie reformy emerytalnej. Podziękowania dotyczyły również udziału w zaszczytnej służby strażniczej przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Szczególnie wyróżnił działania Koordynatora BHP. Stanisław Lubaś odpowiadał za przygotowanie szkolenia z tematyki bezpieczeństwa. Szkolenie prowadził wybitny specjalista z tej dziedziny Profesor Władysław Delmanowicz. Uczestnicy wykładów bardzo wysoko ocenili poziom i sposób przedstawienia skomplikowanych zagadnień. Współdziałanie z Panem Profesorem chyba na stałe wpisze się do planowanych posunięć Sekretariatu. Kolejny cykl szkoleń jest przewidywany w ramach tej współpracy w niedalekiej perspektywie.

Przedstawiono sytuację zwolnionej z pracy w hotelu Sobieski Przewodniczącej Małgorzaty Sokalskiej. Omówiono dotychczasowe działania związku i Sekretariatu nakreślając dalszy plan. Po zmianie właściciela obecna nazwa hotelu to Radisson Blu Sobieski.
Przewodniczący nadmienił, że jest dostępny w biurze Sekretariatu raport z działań,, Eurokadr”, stowarzyszenia pracowników z wyższym wykształceniem technicznym. Organizacja liczy ponad 2 mln członków, afiliowana jest przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – European Trade Union Confederation (ETUC), uznawana jako partner społeczny w negocjacjach z partnerami prywatnymi i publicznymi w ramach struktury UE.

Przedłożono informacje z konferencji która odbyła się w Madrycie na temat Europejskich Rad Zakładowych. W tej konferencji udział wzięli przedstawiciele Rady Sekretariatu, którzy przygotowują specjalne seminarium temu zagadnieniu poświęcone. Udział w planowanym przedsięwzięciu będzie możliwy za pośrednictwem biura Sekretariatu, które poinformuje o terminie i miejscu seminarium.
Kolejny projekt Sekretariatu realizowany będzie przy znaczącej pomocy Fundacji  im. Friedricha Eberta. Razem z partnerami związkowymi z Węgier, Czech i Słowacji rozpoczniemy projekt który ma na celu pokazanie wzorcowego układu zbiorowego pracy. Zadanie jest o tyle intrygujące że w przyszłości pomoże w zawieraniu zakładowych i ponad zakładowych układów zbiorowych pracy w państwach grupy wyszehradzkiej w oparciu o wypracowane wspólnie standardy.

Arkadiusz Kozłowski przedstawił wyniki spotkania przedstawicieli handlowych, którzy spotkali się w Koszelówce koło Gąbina. W spotkaniu tym udział wzięli eksperci z dziedziny prawa pracy, którzy po szczegółowej analizie wynikającej z prowadzonej dyskusji przedstawili stosowne wnioski.  Wyniki tego spotkania zostaną za pośrednictwem biura Sekretariatu przedstawione Radzie Ochrony Pracy. Temat pracy przedstawicieli handlowych to nowe zagadnienie którym zajął się Sekretariat, a w konsekwencji będzie to działanie zmierzające w kierunku skutecznej pomocy dla tej grupy pracowników.
Krzysztof Suchecki jako przedstawiciel Sekretariatu brał udział w konferencji odbywającej się w Turynie na temat „Dialog Społeczny”. Relacjonując wyniki konferencji  w której udział brali przedstawiciele z 11 państw podał przykład Irlandii i dokonanej tam w ciągu dwóch lat reformy związku. A jak wygląda dialog społeczny w naszym kraju? Wnioski z Turynu otwierają dalsze przestrzenie działań dla prowadzenia skutecznego dialogu społecznego. Jak ujednolicić standardy dialogu? To właściwe pytanie, które warto zadawać i do tego zmierzać. Kończy się nabór sekcyjnych koordynatorów Społecznej Inspekcji pracy na szkolenie, które odbędzie się we Wrocławiu. Osoby zgłoszone do biura Sekretariatu otrzymają stosowne zawiadomienia.

Stanisław Lubaś zgłosił Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec postanowienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej , TV Trwam prawa nadawania programu na multipleksie cyfrowym.
Skarbnik Sekretariatu Rudolf Grec przedstawił stan finansów, tak pod względem wpływów jak i wydatków za rok 2011. Realizacja budżetu w roku 2011 uznana została za prawidłową i nie wnoszono żadnych uwag. Plan budżetowy na rok 2012 jest niezwykle ambitny, bo i zadania są coraz większe. Proponowany przez Skarbnika plan finansowy został przyjęty bez uwag i nie wniesiono żadnej zmiany. Rada jednogłośnie przyjęła realizację i plan budżetowy.

Kolejny prezentowany temat to Spartakiada, która odbędzie się w dniach od 7 do 9 czerwca 2012 roku w miejscowości Koszelówka koło Gąbina. Maciej Nawrocki odnosząc się do Spartakiady nadmienił, że jeszcze są miejsca do rezerwacji lecz do końca marca zostaną rozdystrybuowane. Stąd apel do spóźnialskich drużyn, by jak najszybciej dokonali rezerwacji, bo później miejsc wolnych może już nie być. Honorowy patronat nad Spartakiadą przyjął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Bernadeta Bednarek przedstawiła sytuację w pracy zespołu ds. kobiet, apelując do Sekcji które jeszcze nie powołały koordynatorek by to uczyniły. Wnioskowała o zorganizowanie spotkania zespołu.
Ustalono dzień pikiety pod Hotelem Radison BLU Sobieski na 10 marca 2012. Koszty przejazdu  uczestników pokryje Sekretariat, który następnie wystąpi do Krajowego Funduszu Strajkowego NSZZ „S” o zwrot tych środków.

Komunikat z obrad przygotował Sekretarz Rady Grzegorz Szumer.

Related posts