JAK PRZYSTĄPIĆ

Aby przystąpić do Krajowej Sekcji należy na zebraniu członków bądź delegatów organizacji związkowej (w zależności od decyzji wyborczych poszczególnych komisji) podjąć uchwałę o przystąpieniu do struktury branżowej i przesłać jej kserokopię lub skan do siedziby sekcji.

DRUK UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SEKCJI

Najwyższą władzą sekcji jest Walne Zebranie Delegatów, których wybierają z pośród swoich członków poszczególne organizacje na swoich spotkaniach. Aby wybrać delegatów należy posłużyć się kluczem wyborczym uchwalonym przez Radę Sekcji. Wybór delegatów nie jest obowiązkiem, jednak ułatwia podejmowanie decyzji przez poszczególne organizacje.

UCHWAŁA RADY SEKCJI O KLUCZU WYBORCZYM KADENCJI 2018-2022

Do siedziby krajowej sekcji należy przesłać (może być elektronicznie) komplet dokumentów z wyborów delegatów poświadczony przez regionalną komisję wyborczą oraz dokument poświadczający z regionu o przeprowadzonych wyborach danej organizacji w bieżącej kadencji.