JAK PRZYSTĄPIĆ

Aby przystąpić do Krajowej Sekcji należy na zebraniu członków bądź delegatów organizacji związkowej (w zależności od decyzji wyborczych poszczególnych komisji) podjąć uchwałę o przystąpieniu do struktury branżowej i przesłać jej kserokopię do siedziby sekcji. Przesłać można skan uchwały drogą mailową.

DRUK UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SEKCJI

UCHWAŁA RADY SEKCJI O KLUCZU WYBORCZYM KADENCJI 2018-2022

Organizację w poczet sekcji przyjmuje Rada Sekcji podczas najbliższego posiedzenia, natomiast aby uzupełnić skład Rady Sekcji potrzebne jest zwołanie WZD Krajowej Sekcji, które w tajnym głosowaniu może poszerzyć skład rady o osoby z nowych organizacji.

Najwyższą władzą sekcji jest Walne Zebranie Delegatów, których wybierają z pośród swoich członków poszczególne organizacje na swoich spotkaniach. Aby wybrać delegatów należy posłużyć się  określonym przez Radę Sekcji kluczem wyborczym. Wybór delegatów nie jest wymaganiem, ale ułatwia to podejmowanie decyzji przez organizacje.

Do siedziby krajowej sekcji należy przesłać (może być elektronicznie) komplet dokumentów z wyborów delegatów poświadczony przez regionalną komisję wyborczą oraz dokument poświadczający z regionu o przeprowadzonych wyborach danej organizacji w bieżącej kadencji.

sss